عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوزهای قانونی


شمس الله شریعت نژاد ˈ نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد، ضمن درخواست از دولت برای ورود جدی به مبارزه با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، گفت: دولت برای مقابله با این پدیده با دو گروه سوداگران که با استفاده از روابط خاص و کشاورزان که مجبور به فروش زمین هستند با دو شکل متفاوت برخورد کند.