شریعت نژاد: مصوبه اخیر دولت اقدام مناسبی برای جبران خسارات برف سال گذشته است


عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مصوبه دولت درباره استمهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از برف سال گذشته به مدت سه سال در استان مازندران، گفت: این مصوبه اقدام خوبی برای جبران خسارات برف است.