شریعت نژاد: 40 میلیارد تومان برای جبران خسارات برف غرب مازندران تخصیص داده شد


نماینده مردم تنکابنT رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی از تخصیص اعتبارات دولتی به مبلغ 40 میلیارد تومان تحت عنوان جبران خسارات ناشی از بارش برف در بهمن ماه 92 به ادارت وبخشهای دولتی غرب مازندران و بویژه این سه شهرستان خبر داد.